Tìm theo Tag

bao cao tai chinh

Nhiều khoản thu ngân sách đồng loạt giảm

Thu nội địa, thu từ dầu thô, hoạt động xuất nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ năm 2019 khiến tổng số thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm nay giảm 5,9% so với cùng kỳ.