Công văn số 4409/TCT-KK: 18 điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Đánh giá bài viết

Mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4409/TCT-KK về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, để tạo điều kiện cho công tác triển khai, phổ biến cho cán bộ thuế và người nộp thuế biết và áp dụng những nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã tổng hợp những điểm mới này qua Công văn 4409 để mọi người dễ dàng theo dõi, cụ thể một số điểm mới đáng chú ý như sau:

–       Đã quy định cụ thể tài khoản chính, tài khoản phụ trong giao dịch thuế điện tử;

–       Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại, giá trị pháp lý của chứng từ điện tử;

–       Quy định cụ thể về thời gian nộp hồ sơ thuế và sửa đổi ngày nộp thuế điện tử;

–       Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về xử phạt đối với hành vi chậm hoặc không nộp hồ sơ khai thuế;

–       Sửa đổi quy định về đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử;

–       Sửa đổi, bãi bỏ biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC và bổ sung 03 biểu mẫu;

Thông tư số 66/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Bài viết liên quan