Tìm theo loại

VĂN BẢN LUẬT

Luật thuế GTGT hợp nhất

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm…